İmar

İmar, kelime anlamı olarak bayındır kılma, geliştirme demektir. İmar faaliyeti de bu anlamda belirli bir plan çerçevesinde belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu yerlerin bayındır hale getirilmesidir. 3194 sayılı İmar kanunu ve diğer ilgili mevzuat anlamında İmar Hukukunun alt başlığı olan imar planları, imar uygulamaları (18. madde, 10/c madde, Ek Madde 1 gibi), yapı ruhsatı, kamulaştırma ve eski eserler konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.